Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q2
-12.2%
-12.8%
-1.4% R (-1.6%)
01:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q2
-12.4%
-13.3%
-0.1% R (-0.2%)
04:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Август
111.0
-50.0
114.7
04:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Август
6.8%
7.7%
7.5%
04:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Август
64.8%
64.7%
64.7%
07:30
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
17.09.2020
 
-
-
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Август
3.583 млрд. CHF
-
3.341 млрд. CHF R (3.379 млрд. CHF)
10:00
JPY
Япония
Протокол от срещата на Bank of Japan
17.09.2020
 
-
-
11:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
17.09.2020
 
-
-
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Юли
9.694 млрд. EUR
-
6.228 млрд. EUR R (6.232 млрд. EUR)
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Юли
3.01 млрд. EUR
-
1.55 млрд. EUR R (1.56 млрд. EUR)
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.6%
-0.4%
-0.3%
12:00
EUR
Еврозона
Производство в строителния сектор м/м
Юли
0.19%
-
5.14% R (4.04%)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 11.09.2020
860 000
850 000
893 000 R (884 000)
15:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Август
1.416 млн.
1.478 млн.
1.492 млн. R (1.496 млн.)
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Август
1.470 млн.
1.520 млн.
1.483 млн.
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 11.09.2020
3614 млрд. куб. фута
-
3525 млрд. куб. фута
01:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
-12.2%
Прогноза
-12.8%
Предишна стойност
-1.4% R (-1.6%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
01:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
-12.4%
Прогноза
-13.3%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
04:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
111.0
Прогноза
-50.0
Предишна стойност
114.7
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
04:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
6.8%
Прогноза
7.7%
Предишна стойност
7.5%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
04:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
64.8%
Прогноза
64.7%
Предишна стойност
64.7%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
07:30
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
17.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Август
Стойност
3.583 млрд. CHF
Прогноза
-
Предишна стойност
3.341 млрд. CHF R (3.379 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
10:00
Протокол от срещата на Bank of Japan
ЯпонияJPY
Период
17.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Japan Minutes. Паричната политика има значително влияние върху всекидневния живот на обществото и затова централната банка се стреми да изясни публично съдържанието на нейните решения, както и процесите по вземането им. С оглед на това, банката публикува веднага своите решения за паричната политика, както и насоките на операциите на паричните пазари, възгледите си върху икономическите и финансови развития. В допълнение, председателя на Управителния съвет провежда редовни пресконференции, за да обясни подробности относно взетите решения.
11:00
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
17.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
11:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Юли
Стойност
9.694 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
6.228 млрд. EUR R (6.232 млрд. EUR)
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
11:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Юли
Стойност
3.01 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
1.55 млрд. EUR R (1.56 млрд. EUR)
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Август
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-0.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Производство в строителния сектор м/м
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
0.19%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.14% R (4.04%)
Construction Output. Производството в строителния сектор е индикатор на бизнес цикъла, който показва производството и активността в сектора. Той отразява промяната в обема на производството за определен периоди от време. Измерва тренда и добавената стойност на основните цени, за определен период от време. Добавената стойност се изчислява от данните за оборота, като се изключват ДДС и другите данъци, заедно с капитализираната продукция и другите приходи, като се добавят или изваждат промените в запасите, минус поръчката на стоки или услуги, както и данъците които са свързани с оборота, но не могат да бъдат приспаднати, плюс субсидиите които са получени. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 11.09.2020
Стойност
860 000
Прогноза
850 000
Предишна стойност
893 000 R (884 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Август
Стойност
1.416 млн.
Прогноза
1.478 млн.
Предишна стойност
1.492 млн. R (1.496 млн.)
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Август
Стойност
1.470 млн.
Прогноза
1.520 млн.
Предишна стойност
1.483 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 11.09.2020
Стойност
3614 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3525 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.