Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
-
0.3%
09:00
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Август
2.8%
3.0%
1.4%
09:00
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Август
0.8%
0.7%
3.7% R (3.6%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Август
0.0%
-0.1%
0.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Август
-1.2%
-1.4%
-1.7%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Юли
-7.2%
-
-11.6% R (-11.8%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Юли
3.7%
-
23.7% R (23.4%)
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Юли
16.6 млрд. EUR
-
20.7 млрд. EUR
15:30
USD
САЩ
Текуща сметка
Q2
-170.5 млрд. USD
-157.9 млрд. USD
-111.5 млрд. USD R (-104.2 млрд. USD)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Юли
0.6%
1.0%
22.7% R (23.7%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Юли
-0.4%
0.5%
15.5% R (18.5%)
17:00
USD
САЩ
Индекс на водещите индикатори м/м
Август
1.2%
1.3%
2.0% R (1.4%)
02:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
2.8%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
1.4%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
3.7% R (3.6%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
-1.2%
Прогноза
-1.4%
Предишна стойност
-1.7%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Юли
Стойност
-7.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-11.6% R (-11.8%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Юли
Стойност
3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
23.7% R (23.4%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
16.6 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
20.7 млрд. EUR
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
15:30
Текуща сметка
САЩUSD
Период
Q2
Стойност
-170.5 млрд. USD
Прогноза
-157.9 млрд. USD
Предишна стойност
-111.5 млрд. USD R (-104.2 млрд. USD)
Current Account. Международните разплащания на САЩ представляват обобщена статистическа информация на тримесечна база за транзакциите извършени между гражданите на САЩ и чуждестранните такива, групирани в три широки категории. Трите категории включват текущата сметка, капиталовата сметка и финансовата сметка. Текущата сметка включва вноса и износа на стоки, услуги, приходи и текущи трансфери. Капиталовата сметка включва предимно опростените дългове и трансфери на стоки и финансови активи от мигриращо население, което ги пренася от и на територията на САЩ. Финансовата сметка включва транзакциите, предназначени за директни инвестиции, портфейлни инвестиции, други инвестиции и резервни активи. Обхващат се всички пазарни единици, като частните лица, бизнеса и икономическите подразделени, както и всички основни стоки и услуги. Международните разплащания в стоки се оценяват по пазарни цени, към момента на преминаването им на географската граница на САЩ (това се третира като смяната на собственост при стандартните сделки), като всички други транзакции са оценявани по пазарни цени при смяната на собственост. Разплащания с услуги се регистрират, когато се извършват определени услуги. Инвестиционните приходи и плащанията са обикновено отбелязвани на база на текущо начисляване, с опция за обратно изкупуване отчетено при необходимост във финансовата сметка. Прекият инвестиран капитал и приходите са оценявани по текущи цени.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Юли
Стойност
0.6%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
22.7% R (23.7%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Юли
Стойност
-0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
15.5% R (18.5%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Индекс на водещите индикатори м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
1.2%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
2.0% R (1.4%)
Leading Indicators. Индексът на водещите индикатори е съставен индекс, явяващ се ключов елемент в аналитичната система, разработена да дава сигнали за върховете и дъната в бизнес цикъла. Индексите на водещите, съвпадащите и изоставащите индикатори се изразяват като средно претеглени стойности на няколко индикатора от същия вид. Те са създадени с цел да обобщят и разкрият общите точки на дивергенция на пазарния модел, като трансформират данните в по-ясен и убедителен вид, спрямо отделните компоненти, най-вече тъй като те са изгладени от самостоятелната волатилност на единичните елементи. Исторически, цикличните точки на дивергенция в индекса на водещите индикатори се проявяват преди това да се случи в общата икономическа дейност. Цикличните точки на дивергенция при изоставащия икономически индекс се проявяват след промените настъпили в общата икономическа дейност. Индексът на водещите индикатори включва следните индикатори: Средно часово заплащане, производство, средни седмични данни за молби за изплащане на обезщетения при съкращения, потребителски стоки и материали, Индекс на доставките-производствен, нови поръчки в производствения сектор, стоки - без тези за отбрана, разрешителни за строеж, начално жилищно строителство, цени на запасите, 500 общи запаси, Парично предлагане М2, основна лихва, облигации със срок 10 години, без тези от държавния резерв и Индекс на потребителските очаквания. Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.