Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Август
-353 млрд. NZD
-
447 млрд. NZD R (282 млрд. NZD)
02:50
JPY
Япония
Протокол от срещата на Bank of Japan
24.09.2020
 
-
-
08:00
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.0%
-
0.0%
08:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Август
-4.1%
-
-5.0%
10:30
CHF
Швейцария
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
24.09.2020
 
-
-0.75%
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
 
-
-
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
24.09.2020
0.00%
-
0.00%
12:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Август
3.27 млрд. EUR
-
6.69 млрд. EUR R (4.44 млрд. EUR)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 18.09.2020
870 000
840 000
866 000 R (860 000)
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
24.09.2020
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Август
1011 млн.
895 млн.
965 млн. R (901 млн.)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 18.09.2020
3680 млрд. куб. фута
-
3614 млрд. куб. фута
01:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Август
Стойност
-353 млрд. NZD
Прогноза
-
Предишна стойност
447 млрд. NZD R (282 млрд. NZD)
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.
02:50
Протокол от срещата на Bank of Japan
ЯпонияJPY
Период
24.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Japan Minutes. Паричната политика има значително влияние върху всекидневния живот на обществото и затова централната банка се стреми да изясни публично съдържанието на нейните решения, както и процесите по вземането им. С оглед на това, банката публикува веднага своите решения за паричната политика, както и насоките на операциите на паричните пазари, възгледите си върху икономическите и финансови развития. В допълнение, председателя на Управителния съвет провежда редовни пресконференции, за да обясни подробности относно взетите решения.
08:00
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
08:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Август
Стойност
-4.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.0%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
ШвейцарияCHF
Период
24.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.75%
Swiss National Bank Interest Rate Decision. Целта на паричната политика, прилагана от централната банка, е да осигурява ценовата стабилност в среднодрочен и дългосрочен план. Стратегията по прилагането й се състои от 3 елемента: дефиниция за ценова стабилност, средносрочна прогноза за инфлацията и цел за предстоящата лихва на централната банка - тримесечният Libor (London Interbank Offered Rate) за швейцарски франкове. За да осигури ценова стабилност, SNB осигурява определени парични условия. Ако основната лихва се запазва твърде ниска, за продължителен период от време обемът на парите в обръщение и дялът на предлаганите кредити може да се увеличи прекалено, което на свой ред води до огромно потребление на стоки и услуги. Въпреки първоначалният положителен ефект върху икономиката, в последствие това води до покачване на цените. Обратният ефект, постигат от високите нива на основната лихва за продължителен период от време, води до намаляване на парите в обръщение и кредитите в икономиката. Това от своя страна води до понижаване на цените на стоките и услугите в икономиката. Целта, определена от SNB е постигане на ценова стабилност, чрез допускане на инфлация от максимум 2% на годишна база. Централната банка провежда паричната си политика, чрез фиксиране на стойности за лихвените нива, като определя граници за тримесечния Libor и се стреми да задържи основната лихва в средата на тези граници. Четири пъти годишно - през март, юни, септември и декември, Управителният съвет на централната банка прави оценка на паричната си политика. Всяка от тези оценки се отразява на бъдещите лихвени нива. В допълнение, ако обстоятелствата изискват, бордът на директорите може да коригира тримесечният Libor и между 2 редовни заседания.
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
24.09.2020
Стойност
0.00%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.00%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
12:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
3.27 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
6.69 млрд. EUR R (4.44 млрд. EUR)
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 18.09.2020
Стойност
870 000
Прогноза
840 000
Предишна стойност
866 000 R (860 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
24.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Август
Стойност
1011 млн.
Прогноза
895 млн.
Предишна стойност
965 млн. R (901 млн.)
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 18.09.2020
Стойност
3680 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3614 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.