Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:45
AUD
Австралия
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
15.10.2020
 
-
-
03:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Септември
-29.5
-35.0
111.0
03:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Септември
6.9%
7.1%
6.8%
03:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Септември
64.8%
-
64.8%
04:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Септември
1.7%
1.8%
2.4%
07:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
Октомври
0.8%
-
-0.5%
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Август
-3.3%
-
-2.8%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.0%
0.1%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Септември
-0.5%
-0.5%
-0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.0%
0.0%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Септември
-0.6%
-0.6%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Септември
8.3%
-
8.8%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Август
6.1%
-
-7.6% R (-7.2%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Август
15.1%
-
3.4% R (3.7%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Август
-3.8%
-
-8.10%
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Август
5.90%
-
8.00% R (8.10%)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 08.10.2020
898 000
825 000
845 000 R (840 000)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Септември
-1.1%
-
-1.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Септември
0.3%
0.3%
1.0% R (0.9%)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Октомври
10.50
15.00
17.00
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Октомври
32.3
14.0
15.0
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 09.10.2020
3877 млрд. куб. фута
-
3831 млрд. куб. фута
18:00
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 09.10.2020
489.1 млн. барела
-
492.9 млн. барела
00:45
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
АвстралияAUD
Период
15.10.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
03:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
-29.5
Прогноза
-35.0
Предишна стойност
111.0
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
03:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
6.9%
Прогноза
7.1%
Предишна стойност
6.8%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
03:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
64.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
64.8%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
04:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Септември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
2.4%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
07:30
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
Tertiary Industry Activity Index. Индикаторът отразява разходите в сектора на услугите и покрива сектори на икономиката, като застраховане, недвижими имоти и търговия на дребно. Той се следи внимателно, тъй като секторът на услугите обхваща повече от половината работна сила на Япония и отразява разходи, свързани с продажбите на дребно, храната и пътуванията. Те от своя страна са в пряка връзка с промените в приходите на населението и потребителското им доверие. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Август
Стойност
-3.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.8%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
-0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
8.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.8%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
6.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-7.6% R (-7.2%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
15.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.4% R (3.7%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
-3.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-8.10%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
5.90%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.00% R (8.10%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 08.10.2020
Стойност
898 000
Прогноза
825 000
Предишна стойност
845 000 R (840 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
-1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.4%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.0% R (0.9%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
10.50
Прогноза
15.00
Предишна стойност
17.00
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
32.3
Прогноза
14.0
Предишна стойност
15.0
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 09.10.2020
Стойност
3877 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3831 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 09.10.2020
Стойност
489.1 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
492.9 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.